Thursday, November 12, 2009

Dhan Vantri MantraDhan Vantri Mantra


Dhan Vantri Mantra

Om Namo Bhagavate
Maha Sudharshana
Vasudevaya Dhanvantaraye;
Amrutha Kalasa Hasthaaya
Sarva Bhaya Vinasaya
Sarva Roka Nivaranaya
Thri Lokya Pathaye
Thri Lokya Nithaye
Sri Maha Vishnu Swarupa
Sri Dhanvantri Swarupa
Sri Sri Sri
Aoushata; chakra Narayana Swaha!

No comments:

Post a Comment